قائمة الملصقات من أجل المنتجات التي تباع في سويسرا - الجزائر

الدولة: الجزائر - عرض قائمة لمطابقة المنتجات من العالم بأسره

34 الملصقات:

Al3alamaالمنتوجات*
en:Green Dot 13
en:No gluten 4
en:Made in France 2
en:Pure cocoa butter 2
en:No preservatives 2
en:No artificial flavors 1
en:100-vegetal 1*
en:Contains soy 1
fr:Triman 1
en:Contains a source of phenylalanine 1
en:Natural flavors 1
en:Cocoa Life 1
en:Distributor labels 1
fr:Garantie IPLC 1
en:fabrique-en-france 1*
en:Roundtable on Sustainable Palm Oil 1
fr:Agri-Confiance 1
en:huile-de-palme-durable 1*
fr:Testé par le panel test Carrefour 1
en:Charte LU Harmony 1
en:Contains milk 1
fr:fruit-de-coque 1*
fr:lait-francais-french-milk 1*
en:Sustainable Palm Oil 1
en:verified 1*
en:Organic 1
en:sans-conservateurs 1*
en:Made in Germany 1
en:Sustainable farming 1
كيندر 1*
fr:eco-emballages 1*
en:UTZ Certified 1
en:French milk 1
fr:recyclable-100 1*